Juli 2017 

 

Meldcode kindermishandeling aangepast

 

De meldcode kindermishandeling wordt aangepast. Het Besluit verplichte meldcode regelt dat in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling een afwegingskader moet worden opgenomen. Een afwegingskader op basis waarvan een professional het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt. Dit afwegingskader stelt de professionals in staat te beoordelen of sprake is van (een vermoeden van) dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dat melden bij Veilig Thuis aangewezen is. De inwerkingtreding van de wijziging van het Besluit verplichte meldcode is op 1 januari 2019.

 

De belangrijkste wijziging  houdt in dat professionals ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd moeten melden bij Veilig Thuis. Tot 1 januari 2019 krijgen de betreffende beroepsgroepen de tijd het afwegingskader waarin is vastgelegd wanneer een situatie zo ernstig is dat een melding vereist is, op te stellen en te implementeren/ in de praktijk te gaan invoeren.

 

 

© 2017 De Gastouderjurist.